Jak rezerwować zwiedzanie Torunia?

 
Zamówienia usług przewodnickich (po Toruniu i innych miastach okolic oraz po muzeach) oraz innych świadczeń, zarówno dla grup, jak i turystów indywidualnych przyjmujemy:
• pisemnie:
pocztą elektroniczną: biuro@przewodnicy.torun.pl
lub:
• w wyjątkowych okolicznościach telefonicznie (dotyczy tylko samej usługi przewodnickiej):
60 08 24 929
Każdorazowo wymagane jest podanie danych zamawiającego. Nie ma konieczności rezerwacji usługi przewodnickiej z dużym (kilkudniowym) wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli dotyczy to usługi polskojęzycznej.

Zamówienia pisemne zawsze przyjmujemy stosownym potwierdzeniem przyjęcia wysyłanym zamawiającemu, w którym podajemy wszystkie szczegóły dotyczące spotkania z przewodnikiem, trasy i obiektów zwiedzania, rezerwacji i cennika.
Czasem, z uwagi na dużą liczbę zamówień, potwierdzenia mogą być wysłane z kilkudniowym opóźnieniem, jednak nie większym niż 3 dni.

Łącznie z rezerwacją usług przewodnickich przyjmujemy zgłoszenia na rezerwację wszelkich innych świadczeń (rezerwacje biletów wstępu, wyżywienia, noclegów, autokarów i in.).

Warunki rezerwacji wycieczek (dot. zarówno wycieczek grupowych, jak i indywidualnych) tutaj

 

Ogólne warunki uczestnictwa w wycieczkach

Wycieczki organizuje BTP Przewodnicy Toruńscy, którego właścicielem jest Toruński Serwis Turystyczny - Organizator Turystyki nr 247 Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, działający wg Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29-08-1997 r. z późniejszymi zmianami, NIP: 8791221083, Regon: 341525477
 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezach turystycznych organizowanych przez Toruński Serwis Turystyczny
Załącznik do Umowy Organizacji Imprezy Turystycznej

1. Zawarcie umowy.
1.1. Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej Zamawiający powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami oraz programem imprezy.
1.2. Zawarcie umowy następuje przez akceptację przez Zamawiającego oferty wycieczki przygotowanej przez Organizatora na podstawie indywidualnego zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Formą akceptacji jest wpłata odpowiedniej kwoty podanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego.
1.3. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący zgłoszenie oraz osoby objęte w zgłoszeniu, za które akceptujący bierze odpowiedzialność.
1.4. Kalkulacji ceny imprezy dla klientów grupowych dokonuje się dla zgłoszonej przez zamawiającego liczby osób. Cena imprezy zależy od zgłoszonej liczby osób.
1.5. Pierwszej raty opłaty należy dokonać w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w tym terminie rezerwacja zostaje anulowana. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z imprezy.
Pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, o ile nie zostaną ustalone inne terminy,  
W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 30 dni uczestnik jest zobowiązany dokonać pełnej wpłaty, o ile nie zostaną ustalone inne szczegóły. Nieuzupełnienie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z winy uczestnika.
1.6. Zamawiający imprezę grupową ma obowiązek poinformować organizatora o zmianach danych osobowych w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, by możliwe było załatwienie wszelkich formalności.
1.7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów, tras, ceny lub odwołania imprezy z przyczyn niezależnych (np. brak wymaganego minimum uczestników; minimalna liczba uczestników określana jest odrębnie do każdej imprezy). W ostatnim przypadku zwraca się pełną kwotę wpłaty.
1.8. Umową nie jest objęte ubezpieczenie NNW, co leży w indywidualnym zakresie zamawiającego.

2. Rezygnacja z imprezy.
2.1. Zamawiający może z własnej inicjatywy zrezygnować z organizacji imprezy, składając oświadczenie pisemne. Za datę rezygnacji uznaje się dzień wpływu stosownego oświadczenia do organizatora.
2.2. Rezygnacja z udziału w imprezie powoduje utratę wpłaconej kwoty I raty ceny imprezy zgodnie z pkt. 1.5
2.3. W razie nieodbycia się imprezy lub niewzięcia udziału w imprezie z winy biura, zwraca się uczestnikowi pełną wpłatę bez odsetek.

3. Realizacja imprezy.
3.1. Zlecający imprezę zobowiązany jest posiadać na miejscu zbiórki wydrukowane potwierdzenie przyjęcia zamówienia, dowody wpłaty i in. wymagane dokumenty.
3.2. W celu sprawnego przebiegu imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń pilota wycieczki lub/i przewodnika turystycznego, przestrzegania punktualności oraz informowania pilota lub/i przewodnika o chęci oddalenia się od grupy.
3.3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora wystąpią zmiany programu imprezy w trakcie jej trwania, Organizator zobowiązuje się do zorganizowania świadczeń zastępczych. Realizacja świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady usługi i uczestnik z tego powodu nie może rościć pretensji do Organizatora.
3.4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedociągnięcia imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, a także zawinionych przez uczestnika.
3.5. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn nie leżących po jego stronie.
3.6. W przypadku przerwania podróży lub skrócenia pobytu z przyczyn leżących po stronie zgłaszającego lub uczestnika równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwrócona.
3.7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do pokrycia kosztów za straty lub zniszczenia powstałe z ich winy w trakcie trwania imprezy. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiadają jej ustawowi opiekunowie. Uczestnik powinien pokryć szkodę na miejscu jej wyrządzenia.

4. Reklamacje
4.1. Reklamacje świadczeń w trakcie trwania imprezy należy zgłaszać na miejscu u przedstawiciela Organizatora (pilota lub przewodnika). Reklamacje powinny być odnotowane na piśmie i poświadczone przez osobę przyjmującą. W przypadku braku poświadczenia reklamacje nie będą brane pod uwagę.
4.2. Reklamacje, wnioski i uwagi Zgłaszający może przedłożyć do 30 dni od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie jej w formie pisemnej wraz z kopią pisemnej skargi złożonej na miejscu pobytu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej złożenia. W szczególnych przypadkach o dłuższym terminie rozpatrzenia reklamacji, wynikającym z konieczności przeprowadzenia szczegółowych wyjaśnień, klient zostanie powiadomiony odrębnie.
4.3. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
4.4. Organizator dokonuje zwrotu części lub całości wpłaty w ciągu 30 dni od daty rezygnacji lub uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

5. Zamówienia zbiorowe
1. Do umowy z zakładami pracy, szkołami, organizacjami i in. instytucjami mają zastosowanie niniejsze warunki, a ponadto:
a. terminy i formy realizacji zamówienia zbiorowego można określić odrębną umową stron.